Skip to main content

45 jaar “Kontakt”
Ik heb eens zitten neuzen in de historie van “Kontakt” en wil hierbij enkele interessante gebeurtenissen  uit het 45 jarig bestaan van “Kontakt”  vermelden.
Het begon eigenlijk al in 1976. 

Er werd een enquête uitgeschreven
De heren A. Brandt, H.J. van Langeveld en J.H. Visser stuurden in 1976 een brief naar de gepensioneerden samen met een enquête over de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en en/of samen iets te doen. Bijvoorbeeld kaarten, biljarten enz. 
Er waren 203 enquêteformulieren verstuurd, waarvan er 77 geretourneerd werden.

“Los Kontakt”
Naar aanleiding van de resultaten van de enquête is “Los Kontakt” ontstaan en werden er maandelijkse activiteiten gehouden. Er was echter nog geen sprake van een vereniging. Dat was twee jaar later pas aan de orde. 

Er werd een werkgroep ingesteld
In mei 1978 werd er een werkgroep opgericht om de mogelijkheid te onderzoeken om te komen tot een vereniging, die ook rechtspersoonlijkheid bezit. Deze werkgroep bestond uit de volgende heren:
J. Bijlsma, Y. Drost,  A. Nijholt, L. van Overbeek, J. v.d. Veer en L. Urban

In augustus had de werkgroep hun voorstel klaar. De samenvatting luidde als volgt:
De werkgroep adviseerde om in Drachten een Philips vereniging van gepensioneerden op te richten, die de mogelijkheid heeft om toe te treden tot de federatie en hun belangenbehartiging beter kan verzorgen. De bijeenkomsten van “Los Kontakt” moeten ondergebracht worden bij de nieuwe vereniging.

De vereniging werd opgericht
Op 3 oktober 1978 vond de eerste bestuursvergadering plaats waarin het besluit werd genomen tot het oprichten van een vereniging van gepensioneerden. Het voorlopig bestuur bestond uit de leden van de werkgroep aangevuld met dhr. A. van der Lee.
De statuten van de vereniging werden op 19 april 1979 notarieel vastgelegd. 
Het 10 jarig jubileum van “Kontakt”werd gevierd in 1988. Dus 10 jaar na de eerste bestuursvergadering waarin de vereniging werd opgericht. Vanaf het 30 jarig bestaan is als startdatum van de vereniging de vastlegging van statuten gekozen. Vandaar dat het 40 jarig jubileum in 2019 werd gevierd.

Over de periode 1978-1991 is weinig bekend
Helaas is over de periode 1978 -1991 bijna niets meer terug te vinden. 
Wel is de uitnodiging  voor de feestavond in verband met het  10 jarig jubileum aanwezig in ons archief. Dit jubileum werd gevierd in “Opdracht” aan de Stationsweg in Drachten. Dit gebouw is later afgebroken en op deze plaats staat nu

het winkelcentrum Noorderpoort. Er werd de musical  “The Boyfriend” opgevoerd. Er waren ca. 300 personen aanwezig. Het receptieboek van deze bijeenkomst is wel bewaard gebleven. Hier zijn ook nog enkele foto’s in geplakt. Hierboven ziet u één van de foto’s, waarop de heer Houben (plantmanager Drachten) de toenmalige voorzitter dhr. J. Bergsma feliciteert. 

Vanaf 1992 was Aukje Lamsma notuliste van Kontakt. In die tijd werden de verslagen uitgeschreven in een notulenboek en werden voorgelezen bij de volgende vergadering. Het bestuur bestond toen uit de heren S. van der Duim, H. de Groot, F. de Vries,  G. Westra en R. de Wit en de dames De  Boer en  Lamsma.
In de vergadering van februari 1992 werd het idee geboren om een fietstocht te organiseren. Nu nog steeds staat er elk jaar een fietstocht in ons boekje. 

De dagtochten
De eerste dagtocht werd gehouden op 7 mei 1980.
In 1995 gingen er 9 bussen met in totaal 381 personen mee met de dagtocht.  Ook toen ging er altijd een EHBO-er mee. Voor zover we kunnen nagaan is dit het hoogste aantal deelnemers aan de dagtochten sinds het bestaan van de vereniging. We zitten nu gemiddeld op zo’n 180 deelnemers waarvan er zo’n 90 personen in mei meegaan en ook ca. 90 met de verrassingstocht in oktober. 
In 1996 werd er voor het eerst en verrassingstocht georganiseerd in oktober. Deze werd in het begin ook wel de stamppotreis genoemd. In 2019 was er zoveel belangstelling voor deze tocht zodat er voortaan twee bussen worden ingezet.

De viering van de jubilea
In 1993 werd stilgestaan bij het 15 jarig bestaan van de vereniging in de Lawei met de opvoering van het toneelstuk “Sjoerd rêd er mei.” Er waren 360 personen aanwezig. Daarna ging iedereen naar het bedrijfsrestaurant (toen heette het nog de kantine) voor een broodmaaltijd. Op muziek van dhr. Westerhuis werd er na afloop volop gedanst. 

Het 20 jarig jubileum in 1998 van “Kontakt” werd gehouden op twee middagen in de kantine op 17 en 19 november met een gezellige middag en na afloop een warm en koud buffet. Mevr. Kruis, als oudste lid (bijna 90 jaar) kreeg een bloemstukje. 


In 2003 werd het 25 jarig bestaan van de vereniging gevierd in de Lawei. Het duo  Klún en Knoffelhakke trad op met hun programma “Kommersjeel”. De muziek werd verzorgd door Ankie van  Meer en Nanne Kalma.  Na afloop werd iedereen getrakteerd op een warm en koud buffet. Er waren 630 personen aanwezig. Door de Federatie werd een replica van de “Lampenmaakster” geschonken. Het origineel staat in Eindhoven bij de ingang van het Philips Museum. 

Het bestuur in 2003:
Voorste rij: Sikke Havinga, Alie Blaam-de Boer, Aukje Lamsma-Akkerman, Harm de Groot. 
Achterste rij: Evert Veenstra, Folkert de Vries en Tjeerd Douma.


In 2009 30 jaar “Kontakt” in de Lawei.
In 2009, dus 6 jaar later, werd het 30 jarig jubileum gehouden.  Men was hierbij uitgegaan van de datum van notariële vastlegging van de statuten, wat in april 1979 plaats vond. Ook bij latere jubileumvieringen, dus ook het 40 jarig jubileum,  werd uitgegaan van deze datum. Op deze bijeenkomst waren 413 leden, inclusief genodigden. Na het officiële gedeelte konden we genieten van Teake en Gryt. 

35 jaar “Kontakt” in FCC
Na 5 jaar, in 2014 vierden we 35 jarig jubileum in het “Fries Congrescentrum” waar 360 personen aanwezig waren. Ook nu waren Teake en Gryt weer van de partij. Daarnaast hadden ze Minze Dijksma meegenomen die op hilarische wijze zijn goochelkunsten vertoonde. In de pauze kon iedereen nog even bijpraten en genieten van een hapje en een drankje. 

In 2019 40 jaar “Kontakt” in de LAWEI

We konden weer terecht in de Lawei. Samen met de genodigden waren er ruim 300 personen aanwezig. Tijdens deze middag konden we genieten de Pijesjongers en stand-up comedian Jacob Spoelstra. Door Roel Fonville (voorzitter van de Federatie werden we bijgepraat over de situatie rondom de pensioenen.

Koud en warm buffet
Het jubileumfeest  werd afgesloten met een koud en warm buffet dat  de aanwezigen zich goed lieten smaken. Zo rond half zeven waren de schalen leeg en de magen gevuld, zodat iedereen tevreden huiswaarts kon gaan. 

De vakantiereizen
Van 1995 tot en met  2013 werd er door de vakantiecommissie een vakantieweek voor de leden georganiseerd. Men kon een week lang genieten van een geheel verzorgde vakantie met alles erop en eraan. Gedurende de week konden er uitstapjes gemaakt worden naar diverse leuke bestemmingen. ’s Avonds werd er ook gezorgd voor een programma. De commissie bestond uit  Tjeerd Douma, Folkert de Vries en Annie Veenstra. Annie Veenstra moest helaas stoppen wegens ziekte, zij is later overleden. Lieuwe Sietsma werd toen toegevoegd aan de commissie. In het begin gingen ze met twee bussen. Het aantal deelnemers liep geleidelijk terug tot dat één bus voldoende was. Toen het deelnemersaantal nog meer daalde was het niet mogelijk om een reis te organiseren en is de vakantieweek gestopt.  

Ledenaantallen
Het aantal leden loopt geleidelijk terug. Hadden we in 2005 nog ruim 800 leden. Nu zitten we op een ledental van rond de 520. Het is niet zo dat er minder mensen met pensioen gaan, maar niet iedere gepensioneerde wordt tegenwoordig meer lid van onze vereniging. Dit heeft te maken met het feit dat men minder binding met het bedrijf heeft, b.v. doordat men korter in dienst is. Ook heeft Philips Drachten momenteel veel medewerkers uit het buitenland in dienst. 
In 2015 werd het begrip  gastlidmaatschap ingevoerd. Alleenstaanden kunnen een gastlid aanmelden om b.v. samen de kontaktmiddagen te bezoeken of deel te nemen aan de dagtochten. Momenteel hebben we 12 gastleden. 

De “kontakt”middagen
Het kienen heeft altijd een grote belangstelling gehad. Twee keer per jaar in april en december wordt er gekiend. Kienen is niet hetzelfde als bingo. Bij bingo gaan de getallen tot 75, bij kienen tot 90. In de beginjaren waren er soms wel 300 leden die hier op af kwamen. 
Ook de overige middagen in de kantine (nu het Bedrijfsrestaurant) werden druk bezocht.  
Tot 1996  waren er drie middag per jaar in de Lawei. Later is dit twee geworden, één in het voorjaar en één in het najaar.

Op 15 maart 1994 was er een optreden van de “Ouderen voor ouderen”  in het bedrijfsrestaurant. Na de  voorstelling vielen twee spelers  van het podium. Eerst dachten de aanwezigen nog dat het bij de act hoorde, maar al gauw bleek dit niet het geval te zijn. Er werd snel een dokter gebeld en in het ziekenhuis werd er bij Van der Heide een hersenschudding vastgesteld. De andere speler mevr. Jansen kreeg een drukverband. Zoals in het verslag van deze middag staat: “Sa makke dit gefal in nuver ein oan de middei en sa rekken der 300 minsken suver mar wat feralterearre nei hûs.”

Om de voorstellingen in de Lawei kostendekkend te houden kunnen vanaf 2013 ook niet-leden naar de Lawei. (introducés). Op dit moment  vinden de Lawei-middagen plaats  in samenwerking met de Fryske Krite.

Uit de notulen van oktober 1993 het volgende: “Voor Teake van der Meer zal een groot bos bloemen gekocht worden omdat het misschien wel de laatste keer is dat hij voor ons optreedt.”  Later zou blijken dat hij daarna nog minstens vier keer voor ons zou optreden.

Kaart- en biljartclub
Vanaf 2012 maken de kaart- en biljartclub als onderafdeling  deel uit van onze vereniging. Dit was nodig omdat de Personeelsvereniging eind 2011 stopte met haar activiteiten.  De beide clubs beschikken over een eigen bestuur. Eind 2018 is de kaartclub gestopt doordat het ledental zodanig terugliep dat het in stand houden van de club niet mogelijk was. De kaartclub is opgericht in 1957 en heeft dus 61 jaar bestaan. 

Website
Ook “Kontakt” is met z’n tijd meegegaan en in 2013 is onze website gelanceerd. 
Hier staat actuele informatie over onze vereniging op. 
De website is ook handig om zich op te geven voor de dagtochten, het aanvragen van introducékaarten enz. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt.
Aan de medewerkers waarvan we een e-mail adres hebben sturen we zo nu en dan een nieuwsbrief.

De Federatie

Met steun van de onderneming werd de Federatie opgericht in 1978 die zich aanvankelijk richtte op het netwerk van verenigingen van Philips gepensioneerden. Daarnaast was de Federatie actief bij de vorming van landelijke netwerken van verenigingen van gepensioneerden van andere bedrijven en sectoren.
In de loop der jaren nam de druk van aandeelhouders op beursgenoteerde ondernemingen toe waardoor de opstelling van Philips ten opzichte van pensioenvoorzieningen veranderde. Daarmee gingen de activiteiten van de Federatie zich vooral richten op de kern van het pensioenbeleid en communicatie daarover met het Philips Pensioen Fonds , vakbonden en concern. Vanaf het begin zijn we als vereniging lid geweest van de Federatie. Via nieuwsbrieven en het “Kontakt”blad worden we op deze manier op de hoogte gehouden van wat de federatie voor ons doet. 
Een delegatie van het bestuur bezoekt jaarlijks de Algemene Leden Vergadering.“Kontakt”blad
In de beginjaren heette ons informatiebulletin convocatie. Convocatie is een deftig woord voor uitnodiging.  De boekjes oftewel convocaties die verschenen van 1978 – 1999 zijn helaas niet meer terug te vinden. Gelukkig  zijn de exemplaren die daarna verschenen allemaal bewaard.  Hieronder ziet u de voorkant van het Kontaktboekje van februari 2000. De eerste boekjes telden niet meer dan 8-12 bladzijden. Tot en met 2003  werd het boekje gemaakt door Harm de Groot. Elk nummer had een verschillend voorblad. De boekjes die hij maakte waren letterlijk knip- en plakwerk. 


Sander Vondeling heeft het daarna van hem overgenomen. In 2005  volgde Henk Meijer hem op. Vanaf 2013 was het de taak van ondergetekende om het boekje samen te stellen. Omdat het nu volledig digitaal wordt gemaakt is het ook mogelijk om het op onze website te bekijken. 

Het wel en wee
Aandacht voor elkaar heeft altijd een belangrijke rol gespeeld binnen onze vereniging. Als er een lid ziek is vindt er een bezoekje plaats of wordt er ter bemoediging een kaartje gestuurd. Bij overlijden van een lid wordt de afscheidsplechtigheid door een delegatie van het bestuur bijgewoond. Ook aan heugelijke gebeurtenissen wordt aandacht besteed, b.v. bij huwelijksjubilea. Sinds 2017 ontvangen ook alleenstaanden een bloemetje vanaf 70 jaar om de vijf jaar. In de meeste gevallen worden de  bloemen  door het bestuur zelf bezorgd. Dit wordt door de ontvangers zeer op prijs gesteld. 

Tenslotte
Dit was een kleine greep uit de 45 jarige historie van “Kontakt”. In de afgelopen 45 jaar is er uiteraard nog meer gebeurd, maar gezien de beperktheid van de ruimte in dit boekje heb ik keuzes moeten maken.
Frans Roorda, secretaris


*************